Meguiars - Ultimate Paste Wax

499 kr
424 kr

Det blankaste och mest "wet-look" givande vaxet vi har skapat.

Färgintensifierar lacken på din bil fär ännu bättre djup och lyster.

Syntetiskt vax som levererar oroliga resultat och är lättarbetat. En dröm att applicera och lika enkelt att torka av, även i direkt solsken.

Upplev en ännu blankare yta och ett bättre skydd.Fara
Faroangivelser
H228 Brandfarligt fast ämne
H315 Irriterar huden
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P273 Undvik utsläpp till miljön
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
P405 Förvaras inlåst
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning