AQUAPEL – GLASFÖRSEGLING

99 kr
89 kr

Aquapel Glasförsegling

Extremt smidig och enkel glasförsegling med grym hållbarhet!

Temperaturen på rutan och luften omkring ska vara +15˚ C till +25˚ C

Rengör eller byt torkarbladen i samband med behandlingen.

Rengör de rutor som ska behandlas på in och utsidan med fönsterputs och torka torrt. Är rutan mycket smutsig på utsidan kan man behöva göra rent rutan med BBV Wheel Cleaner skölj rutan ordentligt med vatten och putsa av den med BBV Crystal Clean, eller polera med en glaspolish. Skaka ampullen ordentligt innan användning. Håll ampullen mellan tummen och fingrarna med filtdynan neråt och mot rutan. Pressa ihop vingarna tills du får ett ”knäckljud” och vätskan frigörs på filtdynan och använd omedelbart. Dra ampullen över rutan upp och ner och sedan från sida till sida för att försäkra sig att rutan är täckt med medel. Undvik målade ytor och torka omedelbart ifall produkten kommer på andra ytor än glaset. Vänta någon minut och torka sedan av rutorna med en ren microfiberduk. Undvik spolarvätska och att använda torkarbladen första 12 timmarna.

En annan effekt är att vattendropparna "glider" av rutorna vid körning i högre hastigheter vilket gör att torkarna inte behöver användas lika frekvent som på en obehandlad ruta.

Aquapel minskar dessutom reflexerna vid mörkerkörning, vintertid är det även extremt enkelt att skrapa rutorna fri från is.

Mycket lättanvänd och en ampull räcker till ca 1 st vindruta eller 2 st sidorutor.

Destillater (petroleum), vätebehandlade lätta. Fara! Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.