Meguiars - Ultimate Waterless Wheel Tire

329 kr

Inget Vatten? Inget problem!

Med Ultimate Waterless Wheel & Tire Cleaner tvättar du fälgar och applicerar däckglans i ett enkelt steg. Spraya på och torka av med en mikrofiberduk. Produkten löser upp smuts och bromsdamm samtidigt som du får riktigt blanka fälgar och en djup svärta på dina däck. Den perfekta underhållsprodukten mellan tvättar eller efter bankörningen för att hålla dina däck och fälgar i toppskick.
Fara
Faroangivelse
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
P331 Framkalla INTE kräkning
P405 Förvaras inlåst
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning