tershine Repel - Clear View

49 kr
42 kr

Repel - Clear View är ett additiv (tillsats) för spolarvätskan som gör att rutan blir renare samt du får en mycket trevlig avrinning som gör körningen mycket lättare i blötare förhållanden. Extremt lätt att använda och fördelen är att det kommer gå åt mindre spolarvätska då rutan håller sig renare under en längre tid, samt givetvis det blir mycket lättare att köra i regn tack vare den hydrofobiska effekten som uppstår.

1. Häll i hela flaskan (100ml) i en full spolarvätskebehållare.

2. Använd spolarfunktionen som vanligt.

3. Ja det är inte svårare än så :)

100ml är tänkt till 4-5 liter spolarvätska men vi har märkt att det även fungerar för mindre och mer, dvs du kan ju labba dig fram med halva flaskan först etc.

Primärt tänkt att användas under vår/sommar/höst men fungerar riktigt bra under kalla förhållanden också!

 OBS! Fortfarande i prototypstadiet så färg och doftlös. Släpps snart i sin färdiga form, skriv gärna in din mail nedan så får du en notis när den är åter!

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Innehåller: Organomodified Diquaternary Polydimethylsiloxane. Konserveringsmedel: Sodium - Hydroxymethylglycinate.
FARA: Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd: Skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskyd. VID HUDKONTAKT: Tvätt med mycket vatten i flera minuter. VID KONTAKT MED ÖGONGEN: Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Innehållet i behållaren lämnas till auktoriserad avfallsanläggning.