Air Re-Fresher Sweet Summer Breeze

229 kr

Det första luktelimineringssystemet för hela bilen. Eliminerar omedelbart lukter permanent på molekylär nivå ända in i fläktsystemet och lämnar en somrig-doft efter sig.

Tar permanent bort oönskade odörer som t.ex. cigarettrök, våt hund, med mera

"1 time use"

____________________________________________________________

Signalord Fara

Faroangivelser
* Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
* Orsakar allvarlig ögonirritation
* Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Skyddsangivelser
* Förvaras oåtkomligt för barn
* Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning
förbjuden
* Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor
* Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare
* Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
* VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
* Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C
* Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning