Tershine Refresh - Fiber Wash

129 kr

Refresh - Fiber Wash är ett mikrofibertvättmedel speciellt utvecklat för att på ett skonsamt men ändå oväntat effektivt sätt rengöra dina dukar och tvätthandskar. Jag vet jag förespråkat APC och alkaliska avfettningar, men det här är faktiskt en helt annan nivå på rengöring, utan att för den delen torka ut dukarna.  Löser upp fetter, vaxer med mera och lyckats även få liv i dukar som man exempelvis kört Refract - Quick Coat eller någon annan keramisk spray i. Fungerar även ypperligt att rengöra polertrissor, vaxapplikatorer eller andra "pads" med.

Ca 5-10 ml per kilo mikrofiber (mer åt 10 än 5 är min rekommendation). En kork är 10 ml, så utgå från det. Jag brukar köra det i en sån "boll" i maskinen men går lika bra hälla i vanliga facket för tvättmedel. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Innehåller: <5% Amfoteriska Tensider. 5-15% Nonjoniska Tensider.
FARA: Orsakar allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallsanläggning.